ΕΛΙΟΣ Ημιορεινά Κτήματα Λακωνίας
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
   

Ισολογισμός 2016-2017

 
3/12/2017

Ισολογισμός 2016-2017 για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Φρούτων και Λαχανικών Γράμμουσας - Έλιος.


ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΙΟΣ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016- (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)  ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/2014  ΑΦΜ: 099651909-Α.Μ. 1004038                 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ποσά σε μονάδες ευρώ

Περιουσιακά στοιχειά

2016

Πάγια

198.138,09

Μείον: Αποσβεσμένα

60.977,02

 

Απομειωμένα

137.161,07

Αποθέματα

13.952,00

Απαιτήσεις

137.771,38

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

0,00

Λοιπά

75.329,76

Σύνολο ενεργητικού

364.214,21

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

 

Κεφάλαια και αποθεματικά

158.774,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

67.000,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

138.440,21

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

 

364.214,21ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΙΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/2014  ΑΦΜ: 099651909-Α.Μ.1004038

Ποσά σε μονάδες ευρώ

 

 

2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

363.199,13

Λοιπά συνήθη έσοδα

0,00

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

-10.256,57

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

-24.499,63

Παροχές σε εργαζόμενους

-66.909,64

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων

-7.991,37

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-217.497,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη

7.746,04

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

-465,94

Αποτέλεσμα προ φόρων

43.325,02

Φόροι

5.875,83

Αποτέλεσμα μετά από φόρους

37.449,19

 

 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ-<< ΕΛΙΟΣ>>

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017- (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)  ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β5 Παραρτήματος Ν.4308/2014  ΑΦΜ: 099651909-Α.Μ. 1004038                 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ποσά σε μονάδες ευρώ

 

 

Περιουσιακά στοιχειά

2017

2016

Πάγια

 

233.285,34

 

198.138,09

Μείον: Αποσβεσμένα

80.394,00

 

60.977,02

 

Απομειωμένα

 

152.891,34

 

137.161,07

Αποθέματα

 

15.674,20

 

13.952,00

Απαιτήσεις

 

215.042,45

 

137.771,38

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

 

0,00

 

0,00

Λοιπά

 

56.190,47

 

75.329,76

Σύνολο ενεργητικού

 

439.798,46

 

364.214,21

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

 

 

 

 

Κεφάλαια και αποθεματικά

 

259.722,70

 

158.774,00

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

0,00

 

67.000,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

180.075,76

 

138.440,21

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

 

439.798,46

 

364.214,21ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ-<<ΕΛΙΟΣ>>

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. Υπόδειγμα Β6 Παραρτήματος Ν.4308/2014  ΑΦΜ: 099651909-Α.Μ.1004038

Ποσά σε μονάδες ευρώ

 

 

 

2017

2016

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

833.413,34

363.199,13

Λοιπά συνήθη έσοδα

0,00

0,00

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

1.722,20

-10.256,57

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

-437.140,92

-24.499,63

Παροχές σε εργαζόμενους

-81.030,23

-66.909,64

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων

-19.416,98

-7.991,37

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-231.187,12

-217.497,00

Λοιπά έσοδα και κέρδη

5.390,05

7.746,04

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

-439,73

-465,94

Αποτέλεσμα προ φόρων

71.310,61

43.325,02

Φόροι

1.808,66

5.875,83

Αποτέλεσμα μετά από φόρους

69.501,95

37.449,19 
πίσω
 
   
Τελευταία Νέα
Φωτογραφικό Υλικό
Εξέλιξη Παραγωγής
Ισολογισμοί